головна про ліцей навчання фотогалерея контакти Тендери

Навчання // Умови навчання

Навчально-виробничий процес у ліцеї включає природничо-математичну, гуманітарну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями, слухачами і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами, розробленими на основі Типових навчальних планів і Типових навчальних програм і затвердженими в установленому порядку, а також з урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Конкретні терміни навчання та зміст навчально-виробничого процесу безпосередньо визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Учні, які мають базову загальну середню освіту, як правило, одночасно з набуттям професії здобувають повну загальну середню освіту у ліцеї або в іншому загальноосвітньому навчальному закладі.

Загальноосвітня підготовка учнів у ліцеї здійснюється відповідно до державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням профільності навчання та специфіки умов набуття робітничої професії.

Учні, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії здобути повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті особи, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію.

Професійно-технічна освіта здійснюється у ліцеї за денною, вечірньою (змінною) формами навчання з відривом і без відриву від виробництва, і з можливим застосуванням дистанційного та модульного навчання учнів, слухачів, та при необхідності – за індивідуальними навчальними планами.

Навчальний рік у ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для окремих категорій учнів, а також під час організації перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів.

В ліцеї запроваджено 5-денний робочий тиждень з тижневим навантаженням 35 годин. Режим теоретичного і виробничого процесу відображений у розкладі занять, який складено у відповідності з нормативними документами. Розклад занять складається на терміни, передбачені навчальними планами з професій і затверджується директором ліцею.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні – у зимовий та 9 - у літній періоди.

Відвідування занять учнями, слухачами ліцею є обов’язковим.

Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу, здійснення заходів, не пов”язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Учні, слухачі ліцею комплектуються у навчальні групи з теоретичної підготовки за професіями чисельністю не більше 30 чоловік. Виробниче навчання проводиться в групах не менше 12 чоловік.

У разі організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення за угодами з юридичними і фізичними особами ліцей може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну.

Професійно-технічна освіта молоді, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення здійснюється за професіями, визначеними ліцеєм згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах та державним класифікатором професій ДК003-95 відповідно до отриманих ліцензій.

У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні ліцею можуть надавати послуги населенню, виготовляти продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів ліцею здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів(слухачів) у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з усіх навчальних предметів, що входять до диплому(свідоцтва) кваліфікованого робітника та професійно-практичної підготовки.

В ліцеї здійснюється ступеневе професійно-технічне навчання учнів, слухачів. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникам робітничої кваліфікації згідно з набутими професійними знаннями, уміннями, навичками та супроводжується видачею учням, слухачам документа про професійно-технічну освіту встановленого зразка.

Учням, слухачам ліцею, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання на першому або другому ступені професійно-технічної освіти, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії, класу) та видається свідоцтво на першому ступені професійно-технічної освіти та диплом на другому ступені професійно-технічної освіти, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Випускникам ліцею, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об’єктах.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (ІV) рівня (10,11,12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з інших предметів, що зазначаються у додатку до диплому, - достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (ІV) рівень (10,11,12 балів).

Особам, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та учням, слухачам, які пройшли індивідуальне чи курсове навчання, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видаються довідки встановленого зразка.

Випускникам ліцею, які здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ встановленого зразка про повну загальну середню освіту.

За досягнення високих успіхів з предметів загальноосвітньої підготовки випускник ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений в установленому порядку золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні”.

Особам, які навчались у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

Мова навчання у ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

Навчально-методичну організацію навчального процесу у ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних пра-цівників.